Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

Статут навчального закладу

I. Загальні положення

1.1.      Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу з групами для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату №67 «Дельфін», надалі дошкільний заклад, здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту». Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Постанови Кабінету Міністрів України №^38 від 20 січня 1997 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», даного Статуту та інших нормативних документів Міністерства освіти України.

1.2.      Дошкільний заклад відноситься до комунальної власності міста. Засновником дошкільного закладу є Кіровоградська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає земельну ділянку, необхідні будівлі з обладнанням, матеріалами організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.3. Юридична адреса дошкільного закладу: 25031, м.Кіровоград, вул. Пацаєва, 10а, телефон: 55-84-37.

1.4. Головною метою дошкільного закладу є: задоволення потреб громадян та суспільства у догляді, оздоровлення, виховані та навчанні дітей дошкільного віку, підготовка до подальшого навчання у школі, спираючись на сучасні досягнення.

1.5. Головним завданням дошкільного закладу є:

—  реалізація державної політики в галузі освіти;

—  забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей;

—  розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

—  формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі;

—впровадження нетрадиційних методів навчання та виховання для
спеціалізованих груп;

—надання кваліфікованої допомоги в корекції вимови, правильної розмовної
мови.

1.6.      Дошкільний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником і реєструється місцевим органом виконавчої влади.

1.7.      Дошкільний заклад — є юридичною особою, має печатку і штамп
встановленого зразка, обслуговується через централізовану бухгалтерію, або може мати самостійний баланс.

1.8.      Дошкільний заклад самостійно приймає рішення, здійснює свою діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад України та власним Статутом.

1.9                .      Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

—  реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

—  за якість та кінцевий результат роботи установи по виконанню головних завдань, визнаних даним Статутом;

—  дотримання фінансової дисципліни;

—дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань
за міжнародними угодами.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1.  Порядок комплектування дошкільного закладу визначається засновником.

2.2.  Дошкільний заклад комбінованого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату №67 має групи загального розвитку, спецгрупи для дітей з вадами опорно-рухового апарату, може мати групи з додатковими платними послугами.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документів необхідних для визначення пільги про розмір оплати за утримання дитини в дошкільному навчальному закладі.

Для прийому дітей до спецгрупи додатково подається висновок психолого-
медико-педагогічної консультації.

2.3.  Дошкільний заклад має одновікові, різновікові групи, групи загального розвитку, спецгрупу для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Також можуть комплектуватись групи за сімейними ознаками.

2.4.  Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість дітей в групах дошкільного закладу визначається Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 М2628-Ш і становить:

в групах загального розвитку: віком до 3-х років — 15 осіб;

         віком від 3-х до 6-ти років — 20 осіб;

в групах компенсуючого типу з вадами

опорно-рухового апарату — 5-8 дітей;

в групах з платними послугами — до 10 осіб;

різновікові — 15 осіб.

За рішенням засновника допускається менша, ніж визначена нормативами кількість дітей у виховних групах за умови виділення додаткових коштів їх

засновниками, або місцевими органами державної виконавчої влади, або з будь-яких інших джерел фінансування.

2.5.   За дитиною зберігається місце в навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період — 75 днів незалежно від періоду і тривалості їх відпустки. Можливі інші поважні причини, які визначаються на підставі заяв батьків.

2.6.   Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись на підставі висновку про стан здоров'я дитини; за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; при несвоєчасному внесенні оплати за утримання дитини у дошкільному закладі; коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця. Батьків повідомляють про відрахування дитини не пізніше, ніж за 10 календарних днів до встановленого терміну.

2.7.   Формування нових груп і переведення дітей із однієї вікової групи в іншу проводиться наприкінці навчального року. Прийом дітей здійснюється цілорічно в міру вивільнення місць згідно норм.

2.8.   За рішенням засновника та зважаючи на запит батьків в дошкільному закладі можуть бути відкриті:

- приватні групи;

- групи з платними послугами;

- з різною тривалістю перебування дітей від 1,5-12 годин;

- з різною кратністю харчування;

- чергові групи в ранкові та вечірні години;

- цілодобові групи;

       - різного профілю навчально-виховної роботи та реабілітації здоров’я дітей.

2.9.     До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 р. 6 міс. до 6 (7) років.

2.10.   Дошкільний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

III. Режим роботи

 

3.1. Режим роботи дошкільного закладу — 10,5 годин. Початок роботи — 7.00, закінчення — 17.30, з черговою групою (з 17.30 до 19.00) та цілодобовою (з 19.00 до 7.00).

3.2. Дошкільний заклад працює на п'ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному закладі
дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний
день). Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі короткотривало можуть
створюватись окремі групи.

У дошкільному закладі функціонують чергові групи в ранкові та вечірні години. За бажанням батьків вони можуть працювати у вихідні та святкові дні.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

3.4 Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

3.5. Діти, які перебувають у дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1.      Освітньо-виховний процес в дошкільному закладі є вільним від втручання політичних партій та інших об'єднань громадян і грунтується на засадах державної політики з врахуванням потреб і інтересів дитини та має світський характер.

Дошкільний заклад відокремлений від церкви. Працівники дошкільного навчального закладу не мають права чинити релігійний вплив на вихованців.

4.2.      Зміст дошкільної освіти реалізується сім'єю, дошкільними закладами освіти
всіх типів відповідно до державного стандарту (Базового компонента) дошкільної
освіти через навколишнє середовиїце, міжособистністне спілкування, освітньо-
виховні програми, методичні посібники.

4.3.     Навчально-виховний процес в дошкільному закладі здійснюється в межах державного компонента за програмами і посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а дошкільна освіта в межах базового компонента здійснюється за програмами «Малятко» та «Дитина»

4.4.     Дошкільний заклад має право самостійно вибирати програму із комплексу варіантних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вносити до неї відповідні зміни і доповнення у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, розробляти авторські програми у відповідності з вимогами базового компонента дошкільної освіти. Дошкільний заклад може здійснювати експериментальні дослідження за авторською чи будь-якою іншою програмою, методичними наробками у порядку визначеному Міністерством освіти і науки України.

4.5.       Відповідно до Закону України «Про мови» у дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

4.6.     Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною СЄС.

4.7. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період — з 1 червня по 31 серпня.

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є:

—  вихованці;

—  педагогічні працівники та психолого-медична служба;

—  обслуговуючий персонал;

—  представники державних підприємств, установ, які беруть участь в навчально-виховному процесі;

—  батьки, або особи, які їх замінюють.

 

5.2.   Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад. Права та обов'язки працівників дошкільного закладу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються у відповідності до чинного законодавства України.

5.3.   Педагогічними працівниками дошкільного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями та відповідною педагогічною освітою, фізичний стан, яких дозволяє виконувати покладеш на них функції. Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років.

5.4.   Права вихованців дошкільного закладу визначені Конвенцією ООН про права дитини. Законом України «Про освіту». Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими законодавчими актами України.

5.5.   Вихованці мають право:

— безкоштовно здобувати дошкільну освіту в межах, визначенних державним стандартом в сім'ї, дошкільному навчальному закладі;

—  на оптимальні, безпечні та нешкідливі для здоров'я умови виховання,
розвитку та навчання;

— бути захищеними від будь-яких норм експлуатації фізичного та морального насилля, приниження гідності з боку дорослих в сім'ї.

5.6. Педагогічні працівники мають право:

—  на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання та навчання дітей;

—  на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах, аспірантурі, в інститутах післядшіломної педагогічної освіти з виплатою стипендії за наявності відповідних фондів:

— вимагати від завідуючого дошкільним закладом створення умов для

здійснекля навчально-виховного процесу;

—  на проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи, відповідно до діючих нормативних документів;

—  на дострокову атестацію, на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

—  брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

—  вносити пропозиції ш;одо поліпшення роботи закладу;

—  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

—  об'єднуватися у профспілки та бути членами інших лб'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

—  на захист професійної честі та власної гідності.

5.7.      Педагогічні працівники зобов'язані:

—  дотримуватися Статуту дошкільного закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

—  співпрацювати з сім'єю вихованців дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей;

—  сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

—  нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини, згідно з чинним законодавством

—        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм
експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та
психологічного насильства;

—        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати
гідність дитини та її батьків.

5.8.   Для підвищення відповідальності за якість та кінцевий результат роботи установи застосовуються такі форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу: подяка, грамоти, матеріальні заохочення, відгули, присвоєння звання «Вихователь-методист» за результатами атестації.

5.9.   Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу.

 

5.10.  Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

5.11.  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

—    обирати і бути обраними для органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу з питань виховання та навчання дітей;

—    брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

—  захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;

заслуховувати звіти завідуючої та вихователів дошкільного закладу про

роботу у виховних групах;

—        приводити та забирати дитину в зручниіі для них час, заздалегідь
попередивши вихователя.

5.12.    Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані
(зобов'язання визначені ст.54 Закону України «Про освіту»):

—  постійно дбати про фізичне здоров'я, психологічниіі стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

—  виховувати гідність дитини, почуття милосердя;

—  своєчасно вносити плату за утримання дитини у дошкільному закладі в установленому порядку;

—  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

—  приводити та забирати дитину особисто, не передовіряючи її неповнолітнім та стороннім особам.

5.13.    Батьки або особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. В разі невиконання батьками своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад
може виступати позивачем у суді з питань позбавлення батьківських прав, захисту інтересів дитини.

 

VI. Управління дошкільним закладом

 

6.1.      Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та
місцевими органами державної виконавчої влади в межах повноважень,
передбачених чинним законодавством.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуюча, яка призначається і звільняється засновником або уповноваженим органом.

6.2.      На посаду керівника дошкільного закладу призначається особа, яка є
громадянином України, має відповідну вищу освіту не нижче освітнього
кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної
освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я
якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідуюча дошкільним закладом:

—  несе відповідальність за організацію діяльності дошкільного навчального закладу;

—  забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

—  від імені засновника підписує колективний договір;

—  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, установах і громадських організаціях;

—  розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі і з батьками, відкриває рахунки в установах банків;

—   у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для виконання працівниками закладу;

—   приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу;

— організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;

— затверджує штатний розклад, складений згідно встановленого порядку і погоджує його із засновником;

— забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя та здоров'я дітей;

— несе відповідальність за охорону життя і здоров'я персоналу і дітей;

— за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції персоналу;

— створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі.

6.3.      У дошкільному закладі створюється постійнодіючий колегіальний орган — педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники дошкільного навчального закладу, вчителі базової школи, батьки. Головою педагогічної ради є завідуюча дошкільним закладом.

Педагогічна рада:

— розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

— організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

—        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних
працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи може проводитись спільне засідання педагогічної ради дошкільного закладу та базової школи.

6.4.      Органами самоврядування в дошкільному закладі освіти є:

—  загальні збори (конференція) членів трудового колективу;

—  батьківські збори (конференція) батьківський комітет.

Термін їх повноважень один рік. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Повноваження органів громадського самоврядування визначаються чинним законодавством про освіту.

6.5.      Загальні збори:

—        заслуховують звіти завідуючої дошкільним закладом, дають їм оцінку,
таємним або відкритим голосуванням;

—     затверджують основні напрямки по вдосконаленню роооти і росзитку
лопікільного закладу.

Виконання рішень загальних зборів обов'язкові для всіх членів колективу, • 6.6. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залл'чення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення сприятливих  умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань  визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 Основні завдання піклувальної ради:

—    співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

—    сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

—  сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

—  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

—        організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного
закладу;

—        стимулювання творчої праці педагогічних працівників, всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

—        сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

VII. Організація харчування і медичного обслуговування

в дошкільному закладі

 

7.1.      Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. Кратність харчування три рази на день, з інтервалами, що не перевищують 4 години.

За кошти батьків харчування може організовуватись 5 разів на день.

7.2.      Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу. і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

7.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VIII. Майно дошкільного закладу

 

8.1. Відповідно до рішення Кіровоградського міськвиконкому №____від «___»

______________20___       року дошкільний навчальний заклад має земельну ділянку

загальною площею______кв.м., де розміщені ігрові та спортивні майданчики,

зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

     Дошкільний заклад обладнується відповідно за нормативами, встановленими для дошкільних виховних закладів.

8.2.  Дошкільний заклад володіє, користується і розпоряджається майном на правах оперативного управління, власності або повного господарського відання відповідно до чинного законодавства України.

8.3.  Майно дошкільного закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі дошкільного навчального закладу.

 

IX. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

 

9.1.   Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до законодавства та його статуту.

9.2.   Фінансово господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису, який складається відповідно до законодавства.

9.3.   Джерелами формування коштів державного дошкільного закладу, який є комунальною власністю, є:

—        кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від
передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів;

—  кошти від господарської діяльності дошкільного закладу, надання платних послуг населенню;

—  доходи від здавання в аренду приміщень, обладнання та іншого майна;

—  дотації органів державної виконавчої влади;

—  добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування від підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних осіб;

—  прибутки від благодійних концертів, вистав лялькового театру.

9.4.   Дошкільний заклад за погодженням з засновником має право:

—        надавати платні освітні послуги згідно із затвердженним переліком
Міністерством освіти України (освітньо-виховні, медико-профілактичні, здавати
приміщення в аренду (без права викупу));

—  вести самостійний баланс;

—  купувати, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

—  користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

—  здавати в аренду приміщення без права викупу.

9.5.  Дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством. Положенням про дошкільний навчальний заклад України, установчими документами.

9.6.  Дошкільний заклад може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги.

9.7.  Платні послуги надаються населенню за цінами і тарифами, затвердженими у встановленому порядку відповідно до наказу Міністерства освіти України №383/ 239/131 від 27.10.1997 року «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» а при відсутності таких цін і тарифів — за договірними цінами.

9.8.  Надання платних послуг фізичними та юридичними особами здійснюється на основі договорів, які укладаються між громадянами і юридичними особами, з однією сторони, та дошкільним закладом з іншої сторони (з дотриманням типових умов договорів про надання платних послуг у сфері освіти).

9.9.  Бухгалтерський облік та звітність ведеться спільно з централізованною бухгалтерією матеріально-відповідальними особами в порядку, встановленому чинним законодавством.

9.10. Забезпечення дошкільного закладу продуктами харчування та обладнання
здійснюється на договірних засадах.

9.11.   Завідуюча сумісно з профспілковим комітетом дошкільного закладу розробляє положення про преміювання працівників і здійснює його при наявності коштів.

9.12.   Кошти, які надходять від платних послуг, можуть бути використані на ремонт приміщення, електрообладнання, закупівлю миючих та дизінфікуючих засобів, посуду, м'якого та твердого інвентаря.

 

X. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 

10.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновнику і його
виконавчим органам.

10.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться, як правило, один раз в 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

10.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог, щодо

змісту, рівня й обсягу виховання здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади та управлінням освіти.

10,4. Зміст, форми, періодічність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється управлінням освіти  та міською радою народних депутатів.

 

XI. Реорганізація та ліквідація дошкільного

Закладу

 

11.1. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства (ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

 

XII. Міжнародне співробітництво

 

12.1.    Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами,  науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

12.2.      Дошкільний заклад за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази,  власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками. створювати в установленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, провалити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій, відповідно зо чинного законодавства.

Завідувач ДНЗ                                                          К.А. Виноградова