Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 67 "Дельфін" комбінованого типу

 

Річний звіт про діяльність навчального закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясла-садок)
№ 67  «Дельфін»

ЗА МИНУЛИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Інформаційні відомості

 

        Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67«Дельфін» Кіровоградської міської ради (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: 25031,     

м. Кропивницький, вул.. Пацаєва 10А.

    У дошкільному закладі функціонують 11 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками:

       -  3 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

       - 8 групи для дітей віком від 3 до 6 років, в тому числі – 1група – логопедична.

В усіх групах  мовний режим – український

 

Основні освітні програми:

 

•  Оновлена  редакція Базового компонента дошкільної освіти – затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012р.

•         Освітня програм для дітей від 2 до 7 років «Дитина»/ наук.кер.проекту В.О. Огневюк.-Київ. Ун.ім. Б.Грінченка, 2016.-304с.

 

   УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ З ВІДПОВІДНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

 

       Керуючись Законом України «Про освіту» ст. 30,  «Про дошкільну освіту»      ст.. 31, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідуюча ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту , а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середньо-спеціальну освіту). Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №67  повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту,  за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.            

Всього педагогічний колектив складається з 30 педагогів, з них: 

Освітній рівень педагогічних працівників

Мають освіту

Вищу

Середню спеціальну

22

8

Педагогічне звання «Вихователь - методист»  мають  5 педагогів.                

 

СВОЕЧАСНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА  АТЕСТАЦІЇ

 

          Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ №67 «Дельфін» проходять на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського» відповідно до замовлення.

Станом на 01.06.18р. курси підвищення кваліфікації пройшли    2 працюючих спеціалісти.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», «Про мови», у дошкільному навчальному закладі впроваджувався механізм забезпечення використання української мови у процесі виконання працівниками посадових обов'язків, ведення документації. Всі види наочності оформлені в ДНЗ державною мовою (стенди, плакати, оголошення). Дошкільний заклад забезпечений нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою.

Протягом навчального року заняття з різних розділів програми, свята та розваги національного змісту проводились державною мовою. У групах проводились урочисті святкування Дня української писемності та мови, Дня рідного краю, Дня рідної мови, Днів народження українських письменників

 (Т. Шевченко, Лесі Українки), дітей знайомили з їхніми творами, казками. Проводилась індивідуальна робота з дітьми з мовленнєвого розвитку, виставки дитячих робіт за мотивами українського народного фольклору та казок.

Всі вихователі та педагоги вільно володіють українською мовою, складають плани роботи, конспекти занять, сценарії, оформлюють досвід роботи та конкурсні роботи виключно рідною мовою. Вихователям надається методична допомога в розширенні сфери функціонування української мови. У кожній групі оформлене національне розвивальне середовище, де вміщено предмети національного добутку (українські куточки).

Для батьків державною мовою оформлювались батьківські куточки, проводились виступи на батьківських зборах, консультації, бесіди, відкриті заходи, з метою уточнення знань батьків про опанування дітьми українською мовою та розширення  знань щодо мовленнєвого розвитку дошкільників.

 

РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ С ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ТА ВИКОНАННЯ РІЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

   Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

•  спостереження за діяльністю педагогів — 30 % ;

•  анкетування педагогів та батьків — 5 % ;

•  аналізу відкритих занять —  25%;

•  аналізу контрольних зрізів – 25%;

•  аналізу стану здоров'я дітей — 15 %.

         Методична робота з педагогічними кадрами за результатами вивчення освітньо-виховного процесу у 2016-2017 р. була спрямована на реалізацію основної мети: підвищити професійний рівень педагогів.  Для цього були виділені наступні завдання:

·        Створення психологічної атмосфери, яка стимулювала б розвиток майстерності педагога, сприяла підвищенню його фахового рівня, оновлення змісту освіти, методів і форм навчання, впровадження ефективних засобів та сучасних технологій навчання, апробацію нових педагогічних технологій.

·        Підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів.

·        Формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні ефективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали  пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Достатньо уваги було приділено проведенню інтерактивних форм роботи з кадрами, в ході яких кожний педагог мав би можливість бути активним учасником взаємодії, самостійно визначати свої досягнення, свій творчий потенціал.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачеві розглядалися питання якісної підготовки до прогулянок, дотримання рухового режиму, підвищення самооцінки у дошкільнят, харчування, безпека, попередження травматизму, удосконалення навчально-виховного процесу, заслуховувались звіти педагогів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, звіти роботи творчої групи, аналізувався стан інноваційної діяльності, стан фізичного виховання та аналіз захворюваності. При проведенні педрад використовувались такі форми роботи: як «круглий стіл», проблемно-аналітичні бесіди, дискусія, мозковий штурм, які сприяли розвитку творчості вихователів. Виконуючи рішення педагогічної ради, розроблялись основні напрями роботи, дидактичні ігри, підготовлювались інтерактивні заняття та проводиться їх колективний перегляд. В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей, створено мовленнєво-розвивальне середовище, у дитячих приймальнях облаштовані батьківські куточки, виготовлені стенди з даних питань. Результати анкетування педагогів засвідчили, що дієвість роботи педагогічної ради, бесід, консультацій, забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, участі в підготовці до її проведення всіх педагогів, толерантному спілкуванні, колективному виробленні рішення педради, контролю за його виконанням. Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 98%.

Організовуючи навчальну діяльність вихователі закладу  систематично використовують   завдання з експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми.  Поєднанують  вербальні , наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей диференціюють роботу з ними на заняттях та у повсякденному житті, об'єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми.

Вихователі  Нижник І.В., Тарасенко І.А., Ларіонова Т.В., Павлюк О.В., Колос О.М., Негрієнко Т.Ю. Лукіна А.І. ефективно впроваджують в освітній процес комплексні, сюжетно-динамічні, інтегровані заняття, заняття-подорожі. Педагоги успішно застосовують в організації освітньо-виховного процесу принцип індивідуального підходу та методики раннього розвитку дошкільнят, їхні вихованці мають право на самостійність, на власний темп роботи, на вільний вибір предметів, з якими будуть працювати.

У вересні 2016 року було проведено огляд на кращу підготовку групи до нового навчального року, на якому було визначено, що у групових приміщеннях створено розвивальний життєвий простір згідно віку дітей, вимог програми «Дитина», поповнені матеріали в ігрових осередках оформлені в батьківських куточках папки з матеріалами: «Оздоровчо-профілактична робота в ДНЗ та вдома», «Безпека дитини» та інш.

Для визначення рівня педагогічної компетентності вихователів,практичним психологом Гризлюк І.Г. проводився моніторинг: «Педагогічна компетентність вихователів», велась діагностична картка професійної майстерності вихователів. За даними моніторингу підвищився рівень професійної компетентності вихователів, знань з різних розділів програми та підвищилась результативність навчально-виховного процесу: зріс рівень професійної компетентності вихователів.

Рівень професійної компетентності вихователів.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів постійно проводилося взаємовідвідування занять та режимних процесів та колективні перегляди як однієї із високоефективних форм підвищення професійної майстерності.

Все вище зазначене свідчить про систематичну, цілеспрямовану методичну роботу з колективом ДНЗ та великий творчий потенціал педагогів, що незмінно приводило до високої результативності роботи з дітьми.

Навчально – виховний процес складався із спеціально організованої розвивально-виховної зайнятості (фронтальних занять, занять у підгрупах, індивідуальних занять)

Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначалась розкладом спеціально організованої розвивально-виховної зайнятості (занять) на тиждень, який складався відповідно до Наказу МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»  і затверджувався завідувачем дошкільного закладу.

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Протягом навчального року було приділено великої уваги щодо підготовки дітей до шкільного навчання. Група №3 вихователі Негрієнко Т.Ю., Тупчій К.В.,  група №9 вихователіТарасенко І.А., Дячок Т.А.група № 5 вихователі Кирпа О.М., ВербоваО.В., група № 11 вихователі Ларіонова Т.В., Колос О.М.

Моніторинг розвитку дітей засвідчив,що старші дошкільники мають в основному середній та високий рівень компетентності, вони засвоїли програмові вимоги, майже всі діти володіють знаннями вміннями та навичками з усіх розділів програми «Дитина». Діти володіють основними знаннями про рідний край, його звичаї, традиції, природу, взаємини між людьми, ось чому дошкільники мають основні поняття про соціум, відносини, які існують між оточуючими. Це сприяє кращій підготовці дітей до подальшого навчання у школі.

Завдяки цілеспрямованій роботі педагогів дошкільники вміють вирішувати та складати самостійно різні види задач, прикладів, вільно орієнтуються в просторі. Старші дошкільники добре володіють основними граматичними поняттями, вимовляють всі звуки рідної мови, більшість дітей вільно читають, вміють спілкуватись. Всі випускники дитячого садка мають високий рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами та мають високий інтерес до занять фізичною культурою, вони опікуються станом свого здоров'я, дотримуються здорового способу життя, культури харчування, загартування, гігієни тіла та праці, дотримуються правил безпечної поведінки.

Практичним психологом Гризлюк І.Г.  проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за методикою К-Йірасека, тестом «ДАТ».  Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності.

 

Порівняльні результати готовності дошкільного навчання

дітей старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)

Протягом всього навчального року в ДНЗ планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей була організована робота гуртків на безоплатній основі, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.

В 2016-2017 н.р. в закладі працювали наступні гуртки :

-       «Театральне віконце»(драматизація)- Малишевська Н.О., Лукіна Г.І.

-       «Острівець радості» (елементи музикотерапії) – Власенко С.І.

         З метою розвитку соціально-моральної компетентності протягом

2016 - 2017 навчального року були організовані екскурсії з дітьми старшого дошкільного віку

-         до міської дитячої бібліотеки – філії № 19;

-         до Кіровоградської міської центральної бібліотеки;

-         музею пожежно-рятувальної служби м. Кропивницького;

-          до Художнього музею;

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Пріоритетними у 2016-2017 навчальному році були і залишаються здоров'язбережувальні аспекти. Чималу  увагу приділяли педагоги  фізичному   розвитку дітей  та фізкультурно - оздоровчій  роботі.

 Інструктор з фізкультури Жигун Ольга Василівна заняття будує грамотно, використовує різноманітні методи та прийоми (словесні, практичні, наочні), кольоротерапію, що сприяє ефективному оздоровчому ефекту, руховому розвитку дитини, зміцненню її психічних функцій та реабілітації після перенесених хвороб. Навантаження змінює залежно від віку та індивідуальних можливостей, стану здоров'я дітей.

Використання гри, інструктором з фізкультури Жигун О.В.., як методу навчання, сприяло покращенню рівня  розвитку  рухових дій  дошкільників, зміцненню їх  фізичного та психічного здоров'я, становленню особистості та розвитку фантазії у дітей, творчих здібностей, а також  вирішенню  оздоровчих, навчально - виховних та розвивальних  завдань. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі, що здійснювалось протягом року сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

-         контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

-         контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

-         оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

-         нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Щомісяця велись протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно

Для фізкультурних занять обладнаний окремий спортивний зал, який відповідає санітарно-гігієничним нормативам за площею та обладнанням приміщення. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи:  «Зимові розваги» та «Літні розваги» (раз на тиждень). Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць.

Удосконалювалась система вивчення стану роботи в групах по виконанню річних завдань з фізичного розвитку. У ході аналізу вивчався стан здоров`я дітей і динаміка рухової активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної роботи та навчальної діяльності. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. В дошкільному закладі створено умови для фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивний майданчик обладнано так, щоб діти мали змогу реалізувати свої рухові потреби. Все обладнання: парканчики для лазіння, смуга перешкод, горизонтальні та вертикальні цілі для метання, яма з піском, розташоване по периметру майданчика та зручно використовується. Для навчання елементів гри в                                                                                                                                                                баскетбол та волейбол використовується виносне обладнання. В спортивній залі створені відповідні умови для фізичного розвитку дітей.

Про якість рівня навчальних досягнень дітей з фізичного виховання свідчать результати виконання тестів і норм фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку по основним рухам, підвищенню рівня фізичного розвитку дітей. У ДНЗ було проведено обстеження дітей згідно з Положенням про тести та нормативах фізичного розвитку дітей. Тестування проводилось в вигляді змагань на спортивному майданчику ДНЗ.

В 2016-2017 навчальному році було проведено обстеження дітей від трьох до шести років з метою визначення їхнього рухового розвитку.

Було обстежено 95 дітей, а саме:

•         45 середнього дошкільного віку

•         40 старшого дошкільного віку

Дітям було запропоновано виконати такі вправи:

•         стрибки у довжину з місця

•         біг 20 м (30м)

•         біг 10 м

•         кидання мішечків з піском (200г)

Одержані дані наведено в таблицях і діаграмах.

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                

 

 

 

Таблиця № 1

                                                                                                               

Результати обстеження

рівня рухового розвитку дітей середнього

дошкільного віку (%) група №9

 

Рівні розвитку

Стрибки у

довжину з місця

Кидання мішечків

 з піском

 

Біг 10 м

Високий

67

20

79

Середній

33

80

21

Низький

0

0

0

 

 

Діаграма № 1

 

 

 

 

 

 

Аналіз рівня рухового розвитку дітей молодшого дошкільного віку

Таблиця № 2

Результати обстеження рівня рухового розвитку дітей середнього дошкільного віку (%) група №7

 

Рівні розвитку

Стрибки у

довжину з місця

Кидання мішечків

 з піском

 

Біг 10 м

Високий

61

42

74

Середній

39

58

26

Низький

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз рівня рухового розвитку дітей середнього дошкільного віку

Як видно з таблиць та діаграм, із запропонованих вправ у дітей даного віку найбільш результативними виявилися стрибки у довжину з місця та біг на швидкість. А кидання мішечків  у дітей на середньому (достатньому) рівні.  

Таблиця № 3

Результати обстеження рівня рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку (%) група №9

 

Рівні розвитку

Стрибки у довжину  з місця

Кидання мішечків

 з піском

 

Біг 30 м

Біг 10 м

Високий

61

76

43

53

Середній

33

24

57

34

Низький

6

0

0

8

 

Діаграма № 3

 

Аналіз рівня рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

Як видно з таблиці та діаграми, із запропонованих вправ у дітей даного віку найбільш результативними виявилися результати з кидання мішечків, стрибків.

 

Таблиця № 4

 

Результати обстеження рівня рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку (%) група № 11

 

Рівні

розвитку

Стрибки у довжину

з місця

Кидання мішечків

 

Біг 30 м

Біг 10 м

Високий

79

56

45

50

Середній

21

44

55

50

Низький

0

0

0

0

 

 

Діаграма № 4

Аналіз рівня рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку

Як видно з таблиці та діаграми, із запропонованих вправ у дітей даного віку найбільш результативними виявилися стрибки у довжину з місця, вміння метати мішечки з піском на дальність. А в такому виді, як біг діти показали середній рівень розвитку.

Тому необхідно збільшити рухову активність дітей впродовж дня за рахунок рухливих та спортивних ігор.

У результаті створення сприятливих для фізичного розвитку дітей умов та проведеної фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі спостерігається покращення оцінки рівня фізичної підготовленості.

Так, за результатами тестів, проведених в вересні 2016року та в травні 2017 року, кількість дошкільнят, які показали середній рівень  зменшилася на 13 %, відповідно високий рівень досяг відмітки у 50 %.

Дані показники свідчать, що протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив ДНЗ працював над створенням умов щодо збереження, укріплення фізичного, психічного здоров’я дітей. Простежується стабільне зростання якості фізкультурно-оздоровчої роботи за рахунок проведення сюжетних та ігрових фізкультурних занять з використанням оздоровчих методик. Виконання системи профілактично-оздоровчих заходів в дошкільному закладі спостерігається стабільне покращення показників рівня фізичного розвитку дітей, зменшення захворюваності, підвищення відвідуваності.

 

 

 СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

 

Дошкільний заклад  має медичний кабінет, кабінет профілактичних щеплень, ізолятор. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені  медичні сестри  Кротова В.В.- старша сестра медична, Монокіна Ю.В. – сестра медична фізіотерапевтичного кабінету. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу протягом року здійснювалось на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу. Медичний персонал здійснював лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, систематично здійснювався огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

Лікувально-профілактичні та оздоровчо-загартовуючи заходи проводились постійно, їх ефективність позитивна.

Проблема оздоровлення дітей розглядалась на педрадах, батьківських зборах із запрошенням старшої медичної сестри, на виробничих нарадах.

Медичні працівники закладу постійно здійснювали медичний контроль за станом здоров’я дітей, організацією загартовування та фізкультурних занять в залі, на прогулянці, консультували педагогів, батьків з питань впливу занять фізкультурою та спортом на здоров’я малят.

Колектив дошкільного навчального закладу проводив роботу щодо зниження захворюваності: проводили роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань, дотримувалися санітарних вимог, здійснювали загартовуючи заходи, такі як: ходіння по «стежці здоров’я», дотримання режиму дня,  ранкова гімнастику, фізкультурні заняття, спортивні розваги, в тому числі і на свіжому повітрі. Належна увага приділялась організації рухової діяльності, проводились рухливі ігри між заняттями, фізкультхвилинки. Монокіна Ю.В.. дала рекомендації щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, що часто хворіють.

Профілактичні щеплення проводяться згідно з Наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»    де затверджені календар профілактичних щеплень, терміни розвитку поствакцинальних ускладнень та реакцій ,форма подачі інформації про побічну дію на вакцинацію .

Профілактичні щеплення плануються на кожен місяць та на рік .

Звіти про проведення щеплень передаються в профкабінет та шкільно – дошкільний кабінет дитячої поліклініки №1.

Але результатом цілеспрямованої медико – профілактичної роботи є зниження загальної захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

(середнє значення)

Показники

2015-2016 н.р.

2016-2017н.р.

2017-2018н.р.

Кількість днів, пропущених           1 дитиною по хворобі

13,7

13,2

 

8,6

Кількість випадків захворювання на ГРВІ

184

161

 

84

Кількість випадків захворювання

104

71

 

18

        

Аналіз захворюваності проводиться медиками на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно. Облік захворюваності проводиться за час відсутності дитини в закладі через хворобу . Всі дані про захворювання фіксуються формі 026 /о.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, випускається  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Дієтичним харчуванням було охоплено 5 дітей ,  призначення яким було надано лікарями.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

ВЗАЄМОДІЯ З СІМЄЮ

 

Велика робота в минулому навчальному році була проведена з батьками вихованців. У 2017-2018 навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли увагу:

•  формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного закладу із сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

•  проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками;

•  особистісній діагностиці дітей, які йдуть до школи, індивідуальному консультуванню батьків педагогами, психологом,  медиками з метою подолання труднощів і розв'язання проблем розвитку дітей.

Вихователі систематично поповнювали матеріал в батьківських куточках, давали поради і рекомендації з питань виховання і навчання дітей, приділяли належну увагу поширенню знань з безпеки життєдіяльності. Батьки разом з педагогами створювали належні умови для виховання і навчання дітей, поповнювали групи ігровим матеріалом, брали активну участь в ремонтних роботах. Вихователі пропонували батькам методичну літературу, статті і публікації періодичних видань про сімейне виховання та розвиток особистості дитини.

У групах проводились групові батьківські збори, консультації для батьків  «Значення режиму дня», «Організація раціонального харчування дитини», «Профілактика інфекційних захворювань», «Показники психологічної готовності дитини до школи», «Організація літнього оздоровлення дітей вдома та в ДНЗ». Проводилась профілактична, роз’яснювальна робота з усіма категоріями батьків з питань формування особистості, захисту прав і гідності дитини, з питань підготовки старших дошкільників до школи. Вихователі постійно спілкувались з батьками щодо індивідуального розвитку своїх дітей. Широко використовували наочність: стенди, ширми з фотографіями, виставки дитячої творчості. Проводились тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей, дні відкритих дверей, працював батьківський комітет.

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками виступають:

-         Підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

-         Індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців в ДНЗ;

-         Пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

-         Урахування вікових особливостей характеру батьків;

-         Всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї.

Вихователями всіх вікових груп проводилась робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. Мали місце тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори. У дошкільному закладі постійно поповнювалась база нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони прав дитинства, оформлено стенд для дітей і батьків на тему: «Права наших дітей» (на основі статей Конвенції ООН про права дитини). В батьківських куточках були розміщені інформаційні матеріали по правовому вихованню; проводились бесіди, консультації з батьками з питань правового виховання. На батьківських зборах розглядались питання щодо правового виховання та захисту прав дитини, проводились консультації щодо роз'яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства щодо захисту прав дитинства.

В методичному кабінеті зібрано ілюстративний та інформаційний матеріал,  «Права маленького громадянина»; систематично проводяться заняття з дітьми з питань правового виховання.

Бесіди з батьками свідчать про такі результати роботи закладу в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; вони із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей оцінюють позитивно.

У дошкільному закладі розроблявся план роботи з неохопленими дітьми на базі дошкільного закладу (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів усіх форм власності, груп короткотривалого перебування, підготовчих груп, розвивальних груп та інших форм здобуття дітьми дошкільної освіти. Проводяться консультації за темами: «Відвідування дошкільного закладу перед вступом до школи»; «Чи готова ваша дитина до школи?»; «Навчати граючись – досягти результатів». Організована тематична виставка «Батькам майбутніх першокласників». Поповнюються тематичні папки: «Чи готова дитина до навчання?» «Ми йдемо до школи».

 

ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ.

            Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі (ясел-садку) № 67  проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які визначають єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ №67

         На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зазначених в плані заходів:

·        охорона праці;

·        пожежна безпека;

·        дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

·        із працівниками ДНЗ;

·        із вихованцями;

·        з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

·        роботу з охорони праці;

·        роботу з пожежної безпеки;

·        роботу з попередження дитячого травматизму.

 Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ТБ, ПБ, які, переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві або в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму, враховуючи сезонні явища. Інструктажі з ТБ, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ТБ, ПБ затверджена і погоджена згідно нормативних вимог.

Навчання і перевірка знань з ТБ, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз в 3 роки.

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

Працівниками закладу спільно з працівниками пожежної частини №1та представником Курсів Цивільного захисту (квітень 2017 року) на базі ДНЗ була проведена навчальна евакуація на випадок пожежі (КОТ). Діти ознайомились з принципами роботи приладів пожежогасіння, оснащенням пожежної машини, вчилися одягати пов’язки.

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування спортивного обладнання.

На нараді при завідувачі неоднарозово розглядались питання  безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, семінари, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

Протягом року відповідно до річного плану роботи ДНЗ проводилася велика робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму в кожній групі обладнано куточок Безпеки, протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі.

Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.

Аналіз виконання річного плану роботи за 2016-2017 навчальний рік

 

Виконано

Не виконано

Виконано частково

Методична робота з кадрами

92,2%

7,8%

Вивчення стану освітнього процесу

100%

Адміністративно – господарська робота

86,0%

14%

Організаційно – педагогічна робота

94,2%

5,8%

Робота методичного кабінету

70%

10%

20%

Робота з батьками

90%

10%

 

Причини часткового виконання запланованих заходів зумовлені надмірною щільністю плану, недостатньою активністю педагогів, ретельно проаналізовані і враховані під час складання плану роботи на наступний навчальний рік.

 

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД

 

Основними завданнями на наступний рік вважати:

 

1.     Формувати життєву компетентність дошкільників за освітньою лінією «Гра дитини»Базового компонента дошкільної освіти.

2.     Продовжити роботу над систематизацією методів, прийомів щодо розвитку сенсорно – пізнавальної компетенції дошкільників.

3.     Продовжити роботу над розвитком моральних якостей, духовних цінностей дошкільників, використовуючи спадщину В.О. сухомлинського.

Завдання на оздоровчий період:

 

Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного віку, використовуючи нетрадиційні види загартовування, шляхом введення гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів, вітамінізації їжі.

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти:

1.     Оновлена  редакція Базового компонента дошкільної освіти – затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012р.

2.     Дитина : Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/ наук. Кер. Проекту В.О. Огневюк;К.: Київ., 2016. -304с.

3.     Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років

4.     «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

5.     «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.

6.     «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.

7.     «Про організацію роботи в дошкільних закладах у 2017/2018 навчальному році» Інструктивно-методичні рекомендації.

 

 

Нормативно-правові документи:

1.     Конституція України.

2.     Конвенція «Про права дитини». – 1991.

3.     Закон України «Про освіту». -1991.

4.     Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

5.     Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

6.     Закон України «Про мови». – 2003.

 

 

 

І.  Аналіз роботи

 дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 67 «Дельфін» за 2018– 2019 навчальний рік

                             1.1. Аналіз освітньої та методичної роботи дошкільного закладу за 2018 – 2019 навчальний рік.

Інформаційні відомості

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67«Дельфін» Кіровоградської міської ради (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою:

25031, м. Кропивницький, вул. Пацаєва 10А.

У дошкільному закладі функціонують 11 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками:

       -  3 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

       - 7 груп для дітей віком від 3 до 6 років, в тому числі – 2групи – логопедичні.

В усіх групах  мовний режим – український

 

Основні освітні програми:

 

•  Оновлена  редакція Базового компонента дошкільної освіти – затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012р.

 • Освітня програм для дітей від 2 до 7 років «Дитина»/ наук.кер.проекту В.О. Огневюк.-Київ. Ун.ім. Б.Грінченка, 2016.-304с.

 

 

   УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ З ВІДПОВІДНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

 

         Керуючись Законом України «Про освіту» ст. 30, «Про дошкільну освіту» ст. 31, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідуюча ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середньо-спеціальну освіту). Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №67 повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

Всього педагогічний колектив складається з 29педагогів, з них:

 

Освітній рівень педагогічних працівників

 

Мають освіту

Вищу

Середню спеціальну

24

5

 

Педагогічне звання «Вихователь - методист» мають 5 педагогів.

 

СВОЕЧАСНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ

 

Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ №67 «Дельфін» проходять на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського» відповідно до замовлення.

Станом на 01.06.19р. курси підвищення кваліфікації пройшли 4працюючих спеціалісти.

Згідно замовленню 1педагог буде  проходити курси у листопаді 2019 року.

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту", наказу №930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», доповненнями і змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20.12.2011 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, законодавчо-нормативної бази стосовно атестації, кваліфікаційних характеристик для кожної кваліфікаційної категорії.

Впродовж 2018 – 2019 навчального року були атестовані наступні  педагоги:

Тупчій К.В. – встановлення  кваліфікаційної  категорії «спеціаліст IIкатегорії»,

Кривошея Л.В. - встановлення  кваліфікаційної  категорії «спеціаліст IIкатегорії».

Власенко С.І – підтвердження кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь - методист»

Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських методичних об’єднань, семінарів, а також через участь у підготовці та проведенні засідань МО. Згідно плану ДНЗ усі педагоги систематично відвідували засідання МО. Наприкінці навчального року  був зроблений аналіз впровадження рекомендацій методичних об’єднань у практику роботи. Слід відмітити, що вихователі визначили значну допомогу засідань у їхньому професійному становленні, вони активно впроваджують рекомендації у своїй практиці. Про це свідчать і результати контролю з боку адміністрації.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», «Про мови», у дошкільному навчальному закладі впроваджувався механізм забезпечення використання української мови у процесі виконання працівниками посадових обов'язків, ведення документації. Всі види наочності оформлені в ДНЗ державною мовою (стенди, плакати, оголошення). Дошкільний заклад забезпечений нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою.

Протягом навчального року заняття з різних розділів програми, свята та розваги національного змісту проводились державною мовою. У групах проводились урочисті святкування Дня української писемності та мови, Дня рідного краю, Дня рідної мови, Днів народження українських письменників

 (Т. Шевченко, Лесі Українки), дітей знайомили з їхніми творами, казками. Проводилась індивідуальна робота з дітьми з мовленнєвого розвитку, виставки дитячих робіт за мотивами українського народного фольклору та казок.

Всі вихователі та педагоги вільно володіють українською мовою, складають плани роботи, конспекти занять, сценарії, оформлюють досвід роботи та конкурсні роботи виключно рідною мовою. Вихователям надається методична допомога в розширенні сфери функціонування української мови. У кожній групі оформлене національне розвивальне середовище, де вміщено предмети національного добутку (українські куточки).

Для батьків державною мовою оформлювались батьківські куточки, проводились виступи на батьківських зборах, консультації, бесіди, відкриті заходи, з метою уточнення знань батьків про опанування дітьми українською мовою та розширення  знань щодо мовленнєвого розвитку дошкільників.

Адміністрація дошкільного закладу диференційовано підходить до організації методичної роботи з вихователем – початківцем та досвідченим педагогом, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу.Проте частина молодих педагогів мають труднощі, пов’язані з недостатнім практичним досвідом. Молоді спеціалісти відвідували методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, постійно займалися самоосвітою.

Об’єднання молодих фахівців та педагогів з досвідом  надає добрі результати. Молоді кадри пропонують багато новітніх цікавих ідей, проектів та інших сучасних методик,  а  педагоги зі стажем доповнюють їх своїм практичним досвідом, базовими знаннями основ дошкільного виховання.

Так, плідно працюють малодсвічені  спеціалістиРусакова А.І., Бажанова І.І.,Тетяніченко О.В.з вихователями з багатим досвідом роботи Нижник І.В., Ларіоновою Т.В., Буляндрою О.І. Отже, адміністрацією закладу приділяється належна увага роботі з кадрами.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 67протягом 2018– 2019навчального року здійснював роботу по організації освітнього процесу в умовах особистісно – орієнтованої моделі освіти, яка визначена  Базовим Компонентом дошкільної освіти в Україні, освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»,чинними парціальними програмами. Це забезпечило умови для гармонійного та різнобічного розвитку дошкільників, формування особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу належного розвивального життєвого простору, збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, набуття ними соціального досвіду та готовності продовжувати освіту у школі.

Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти дітьми до 7-ми років, задоволення потреб у вихованні, догляді та оздоровленні, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Науково – методична проблема, над якою працював заклад протягом 2018 – 2019 навчального року - «Формування цілісного світогляду дошкільників, підготовка до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

 

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи,практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи на 2018 – 2019 навчальний рік:

 1. Формувати життєву компетентність дошкільників за освітньою лінією «Дитина в соціумі»
 2. Продовжувати роботу над систематизацією методів, прийомів щодо формування ігрової компетенції дошкільників.
 3. Продовжувати роботу над розвитком елементарних логіко – математичних уявлень дошкільників через використання Блоків Дьєнеша, палички Кюїзенера, ЛЕГО.

 

Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початку року завдань. В межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти педагогічний колектив ДНЗ сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку: підсилення тенденції особистісно-рієнтованої, гуманістичної моделі виховання, патріотичне виховання дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. Робота закладу була направлена на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Організація методичної роботи з педагогічними працівниками мала діагностично – прогностичний характер, здійснюється згідно зі структурою навчально – виховної роботи,  забезпечується діяльністю методичного кабінету (вихователь – методист Кривошея Н.В..).Методична робота  ДНЗ  була спрямована на підвищення якості освітнього процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, організацію навчально - виховного процесу на сучасному рівні з впровадженням інноваційних та ІК – технологій. Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності  закладу. Зміст і форми методичної роботи в закладі планувались на підставі аналізу методичної та освітньо-виховної роботи за минулий рік, будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів протягом 2018 – 2019навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: педради, семінари – практикуми, методичний фестиваль, конкурси, майстер – класи,  тренінги, консультації, колективні перегляди занять.        

Колективним органом управління освітнім процесом у закладі є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання сьогодення. Для визначення форми проведення педагогічної ради, залежно від поставленої мети, засідання проводяться у традиційній або інтерактивній формах, які містять доповіді, співдоповіді, обговорення взятої до розгляду проблеми та ухвалення рішень щодо її подолання. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених з педагогами показав, що всі вони носили науково – методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Методична робота була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному закладі, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців. Результати соціального аудиту засвідчили достатньо високий рівень професійних можливостей, кваліфікації,освіти педагогічного колективу.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педпрацівників були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь - методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом».Для зручності користування літературою, дидактичним матеріалом складена тематична картотека, на допомогу вихователям організовуються виставки методичної літератури відповідно до плану роботи. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи педагогів закладу.

Під час навчально – виховного процесу переважна більшість педагогів закладу працює за допомогоюінформаційно- комп’ютерної підтримки: створюють графічні і текстові документи (самостійно оформлюють групову документацію, результати діагностики, тощо); застосовують електронні дидактичні  педагогічні програмні засоби, володіють навичками пошуку інформації в Інтернеті, програмою для створення мультимедійних презентацій, способами і методами застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми та батьками.

Варто відзначити,що інформаційно – комп’ютерні технології успішно використовують як в освітній діяльності педагогів, так і в методичній роботі: на педагогічних нарадах,семінарах, консультаціях,підчас атестації педагогів. Так,для заходів різного рівня в закладі створена база мультимедійних презентацій з методичної роботи.

В дошкільному закладі створені необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника та їх  самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє інтелектуальному розвитку вихованців.  Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки. Моніторинг результатів інноваційної діялності, який проводився вздовж року, дозволив простеити розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи.Педагоги закладу Нижник І.В., Ларіонова Т.В., Колос О.М., Павлюк О.В.,Тупчій К.В., Бажанова І.І., інструктор з фізкультури Жигун О.В.., музичний керівникиВласенко С.І., Малишевська Н.О.продовжують впроваджувати інноваційні освітні технології, які дозволяють забезпечити активне включення кожної дитини до освітнього процесу, оптимізують зміст роботи з дітьми, сприяють успішному засвоєнню знань, умінь і навиків: це ТРВЗ, ейдетика, мнемотехніка, технології Миколи Єфименка, Миколи Зайцева, Карла Орфа, ІКТ-технології. Заслуговують на позитивну оцінку широке впровадження в освітній процес зі старшими дошкільниками роботи з коректурними таблицями, інтелектуальними, асоціативними картами, елементів роботи з паличками Кюізенера, тощо. Варто відмітити важливу роль організації колективних переглядів освітнього процесу для педагогів та батьків.Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі. Проте існує проблема активного використання сучасних освітніх інтерактивних технологій іншими педагогами закладу, впровадження теоретичних знань у практичну повсякденну діяльність.

Протягом 2018 – 2019 навчального року велика робота приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників: сформоване предметно – розвивальне середовище груп закладу, організація роботи з художньо – естетичного розвитку ведеться на високому рівні. Педагоги закладу Чернишенко Є.В., Павлюк О.В., Лукіна Г.І., Буляндра О.І. мають особисті творчі здібності (образотворчі, вишивання, паперопластики, бісероплетіння, квілінг, орігамі, тощо), уміло використовують їх в роботі, при оформленні розвивального середовища груп та уміють залучити дітей до нетрадиційної творчої діяльності. Участь у щорічному фестивалі дитячої творчості сконцентрувала творчі зусилля всього колективу, вихованців та батьків.

Рівні

\півріччя

Дитина у світі культури

Дитина в соціумі

Мовлення дитини

Дитина в сенсорно – пізнавальному  просторі

Дитина в природному довкіллі

Гра дитини

Особистість дитини

 

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Високий

23%

96%

21%

91%

7%

76%

47%

88%

16%

86%

35%

87%

25%

90%

Достатній

71%

4%

73%

9%

81%

24%

44%

12%

77%

14%

63%

3%

75%

10%

Середній

4%

0%

4%

0%

8%

0%

7%

0%

4%

0%

0%

3%

0%

0%

Низький

2%

0%

2%

0%

4%

0%

2%

0%

3%

0%

2%

0%

0%

0%

 

Загалом дошкільники закладу засвоїли завдання освітніх ліній Базового компонента, моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку засвідчив,що найнижчі показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини». З огляду на це постаєнагальна потреба в перегляді позиції вихователів щодо організаціїпровідноїдіяльності дітей, підвищення компетентності з керівництва дитячими іграми,посилення цілеспрямованої роботи з розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності,художньо – мовленнєвої діяльності.

Велика робота проводилась в закладі для досягнення наступності між дошкільним закладом і початкової ланкою школи у межах впровадження концепції «Нової української школи».

Цього року наш дошкільний заклад випускає до школи 58дитини. Більшість дітей нашого закладу традиційно продовжують освіту в ЗОШ № 31,18 існує давня і плідна співпраця між педагогами дошкільного закладу та початкових класів школи. Частина батьків обирає для навчання дітей інші школи -35, 5, 9, 11. За результатами першого року навчання  в школі, перебігу адаптації до шкільного життя можна зробити висновок про достатній рівень підготовки випускників закладу. Освітній процес зі старшими дошкільниками (старші групи №  8,10)  забезпечували педагоги Нижник І.В., Лукіна Г.І., Буляндра О.І., Гапішко А.Г.. Вихователі мають необхідну фахову підготовку, володіють ефективними методами та прийомами, які сприяють розвитку пізнавальних здібностей, формуванню цілісного світогляду старших дошкільників. За результатам моніторингового вивчення компетентностей за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти 53,4 % дітей мають високий рівень, 36,2 % - достатній, 11,4 % - середній, дітей з низьким та критичним рівнем немає, що свідчить про планомірну та результативну роботу  педагогів закладу.

Найбільша кількість випускників дошкільного закладу йдуть до         ЗОШ № 31. З метою виконання принципу наступності та перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою налагоджене систематичне відвідування занять та уроків між учителями початкових класів та вихователями груп.Проводяться батьківські збори,на які запрошують учителів майбутніх першокласників.У закладі організовують спільні свята,концерти,виставки робіт дітей дошкільного та шкільного віку. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватись до навчання в школі, педагогам – розв’язати питання наступності дошкільної та початкової ланки освіти.

Отже, аналіз методичної та освітньо – виховної роботи за минулий рік показав,що обрані форми і методи,об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з карами та досягнення дітей.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність  дотримуються. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні

Аналіз виконання річного плану роботи

за 2018– 2019 навчальний рік

 

 

Виконано

Не виконано

Виконано частково

Методична робота з кадрами

94 %

6  %

__

Вивчення стану освітнього процесу

100 %

__

__

Адміністративно – господарська робота

83 %

__

17 %

Організаційно – педагогічна робота

93,6 %

6,4 %

___

Робота методичного кабінету

82 %

8 %

10 %

Робота

з батьками

93 %

__

7 %

 

Часткове виконання запланованих заходів зумовлені надмірною щільністю плану, нерівномірним залученням всіх педагогів до методичних заходів.Дані причини ретельно проаналізовані і враховані під час складання плану роботи на наступний навчальний рік.

З метою вдосконалення методичної роботи та освітньо – виховного процесу в новому навчальному році необхідно зосередити увагу на розв’язання таких питань:

Освітня робота

-продовження роботи щодо практичної реалізації методу індивідуального медико –  психолого – педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення і збереження фізичного та психічного здоров’я кожної дитини;

- удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування,мовленнєвого етикету, формування самостійної,комунікативно розвиненої особистості дошкільника;

- організація практичної трудової діяльності дошкільників, як складової морального становлення, формування емоційної готовності до праці, елементарних умінь і навичок в різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей;

- виховання екологічної культури у дошкільників: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементи екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно-ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування.

 

Методична робота

- формування в педагогів свідомого ставлення до інновацій,самоосвіти, внутрішнього зростання, самовдосконалення, модифікації активних методів і прийомів роботи;

- удосконалення форм методів і прийомів роботи з дітьми відповідно до новітніх наукових досягнень, що реалізують гуманно – особистісний підхід до дитини;

- закріплення навичок керування самоосвітою.

 

1.2.Адміністративно – господарська робота

Адміністративно – господарська робота в закладі спрямована на створення умов для цілісного, гармонійного розвитку особистості кожного вихованця, для забезпечення безперебійного функціонування дошкільного закладу. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх обліку, інформація про залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дошкільному закладі регулярно висвітлювалась на загальносадових батьківських зборах, на сайті дошкільного закладу. Отримуючи  благодійні внески та пожертви,  адміністрація закладу керується нормами Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» №531.

Упродовж 2018 – 2019 навчального року зміцнилась та покращилась матеріально - технічна база дошкільного закладу:                                                    

За рахунок коштів, виділених ДНЗ з держбюджету, відповідно до кошторису на 2018-2019 рік в заклад придбано:

· Жарочна шафа на харчоблок.

 • Холодильник двокамерний.
 • Вогнегасники (4шт)
 • Водонагрівач електричний.
 • Миючі засоби.

Відповідно до вимог закону України «Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах:

-        пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання;

-        комплексного розв’язання питань планування, організації контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.

Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядаються на виробничих нарадах, п’ятихвилинках. Починаючи з середньої групи, проводяться інструктажі і з дітьми у вигляді бесід. На заняттях та в повсякденному житті вихователі працюють над реалізацією програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку», використовуючи при цьому активні форми роботи з дітьми: сюжетно – рольові ігри,  моделювання ситуацій, розв'язання проблемних завдань, ігри-тренінги тощо. Питання безпечного поводження дітей в дошкільному закладі та вдома, організації дозвілля дітей у вихідні дні розглядалось на батьківських зборах, під час консультацій для батьків, матеріали та рекомендації висвітлювались в куточках для батьків. Протягом року відповідно наказів управління освіти Кіровоградської міської ради проводилися Тижні безпеки дитини.

З метою збереження життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі проводяться планові інструктажі з працівниками відповідно до відомчих інструкцій.

Медичне обслуговування в закладі здійснюють 2 сестри медичні: КротоваВ.В., ОлійникО.В.

Обладнано медичний кабінет,місце для ізоляції хворих дітей.

ОрганізаціяхарчуваннявзакладіздійснюєтьсявідповіднодоІнструкціїзорганізаціїхарчуваннядітейвдошкільнихнавчальнихзакладах,затвердженоїнаказомМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,Міністерстваохорониздоров’яУкраїни.

Велика увага приділяється питанням збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей,формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – психологічного супроводу дитини. Охорона життя і зміцнення здоров’я дітей були і залишаються першочерговим завданням для колективу дошкільного закладу. Охорона здоров’я дітей починається з формування основ здорового способу життя, валеологічної свідомості в різних видах роботи з дітьми. Протягом року педагоги застосовували здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології в усіх напрямках роботи з дітьми: у спілкуванні та грі, фізкультурі і математиці, образотворчості і музиці. Намагалися організувати кожну діяльність так, щоб вона була екологічно сприятливою для дітей, дарувала їм радість і задоволення від процесу, не викликала ні фізичного, ні психоемоційного дискомфорту.

 У закладі активно проходили спортивні свята, розваги, Тижні безпеки, до цих заходів залучались різні фахівці – медсестра, психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, представники пожежно – рятувальних служб, правоохоронних органів. Цікаві для дітей форми роботи (екскурсії, бесіди, тематичні свята, лялькові, театралізовані вистави) дали можливість дітям більш усвідомлено ставитись до процесу зміцнення та збереження здоров’я, дотримання правил безпечної життєдіяльності. Кожного дня діти залучались до різних форм фізкультурно – оздоровчої роботи: ранкової гімнастики, занять з фізкультури, прогулянок на свіжому повітрі, рухливих та спортивних ігор, пішохідних переходах, екскурсій, гімнастики пробудження тощо.

 

Старша сестра медична здійснює постійний контроль за станом захворюваності дітей. В середньому пропущено однією дитиною по хворобі за рік 5,6 днів. Аналіз причин захворюваності дітей, динаміка стану їхнього здоров'я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально - профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямований на зниження захворюваності.

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,Положення про дошкільний навчальний заклад,змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні,одним з головних завдань,що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія з сім’єю. Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, адже саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу.   

Педагогічний колектив дошкільного закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання і виховання дошкільнят. Особливої уваги надаємо роботі з молодими батьками. Під час індивідуальних та групових консультацій, бесід, відвідування сім'ї знайомимо батьків з особливостями психофізичного розвитку дітей, вимогами програми, методикою навчання та виховання дітей. Висунуті батьками пропозиції обговорюються на педгодинах, враховуються в подальшій роботі. Поряд із традиційними формами батьківських зборів, консультацій, відкритих показів для батьків,свят,розваг простежується тенденція залучення батьків до участі  у методичних заходах, у виставках святах, тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дошкільного закладу серед родин вихованців.

 

Забезпечення соціального захисту та підтримки сімей вихованців закладу є одним із напрямків роботи адміністрації закладу

В закладі перебувають діти таких пільгових категорій:

1. Діти з багатодітних родин – 4 дитини, отримують 50% знижки на оплату за харчування;

Згідно поданих документів діти нижче зазначених категорій звільнені від оплати за харчування:

2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 6 дітей;

3. Діти, які мають статус інваліда з дитинства – 3 дитини;

4. Діти батьки яких є учасниками АТО, перебувають в АТО, поранені або загинули в АТО – 22 дитини.

 

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи

Пріоритетним у 2018-2019 навчальному році були і залишаються здоров’я збережувальні аспекти. Чималу увагу приділяли педагоги фізичному розвитку дітей та фізкультурно-оздоровчій роботі.

Інструктором з фізичної культури Жигун Ольгою Василівною було розроблено календарне та перспективне планування згідно з віковими групами дітей. Було зроблено нестандартне фізкультурне обладнання для розвитку рухового режиму, для більшої зацікавленості дітей, для активних, різноманітних рухів. Заняття будуються грамотно, використовуються різноманітні методи та прийоми (словесні, практичні, наочні). Також вона використовує кольоротерапію, що сприяє ефективному оздоровчому ефекту, дитини, зміцнення її психічних та фізичних функцій та реабілітації після перенесених хвороб. Навантаження змінює залежно від віку та індивідуальних можливостей, стану здоров’я дітей.

Використання гри, інструктором з фізкультури Жигун О.В., як метод навчання, сприяло покращенню рівня розвитку рухових дій дошкільників, зміцненню їх фізичного та психічного здоров’я, становленню особистості та розвитку фантазії у дітей, творчих здібностей, а також вирішенню оздоровчих, навчально-виховних та розвивальних завдань. Удосконалення системи фізичного виховання в дошкільному закладі, що здійснювалось протягом року сприяє чіткій та систематичній медико-педагогічній контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

- контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

- контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

- оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

- нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Щомісяця велися протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять.

Для фізкультурних занять обладнаний окремий спортивний зал, який відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за площею та обладнанням приміщення. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючи заходи. Систему фізкультурних занять доповнюють спортивно-масові заходи: свята, розваги, дні та тижні здоров’я, тижні безпеки життєдіяльності, які проводяться згідно з розкладом.

         Удосконалювалась система вивчення стану роботи в групах по виконанню річних завдань з фізичного розвитку. У ході аналізу вивчався стан здоров’я дітей і динаміка рухової активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогичних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної роботи та навчальної діяльності. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. В дошкільному закладі створено умови для фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивний майданчик обладнано так, щоб діти мали змогу реалізувати свої рухові потреби. Все обладнання: парканчики для лазіння, смуга перешкод, горизонтальні та вертикальні цілі для метання, яма з піском, розташоване по периметру майданчика та зручно використовується. Для навчання елементів гри в баскетбол та волейбол використовується виносне обладнання. В спортивній залі створені відповідні умови для фізичного розвитку дітей.

Розміщення обладнання залежить від його призначення і теж розташоване по периметру, що дає змогу економно використовувати площу. В достатній кількості дрібний спортивний інвентар (м'ячі різних розмірів, обручі, гімнастичні палки, мішечки з піском, кубики, кеглі), також інвентар для спортивних ігор та розваг. Багато роздаткового інвентарю виготовленого руками інструктора з фізкультури - розміткові прапорці, масажні килимки з пластикових кришечок, різнокольорові кубики, стрічки, хустинки, маски для рухливих ігор по всіх вікових групах. Завдяки належній спортивній підготовці вихованці ДНЗ №67 взяли активну участь у спортивних святах, розвагах, та спортивних змаганнях присвячених Олімпійському тижню.

Про якість рівня навчальних досягнень дітей з фізичного виховання свідчать результати виконання тестів і норм фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку по основним рухам, підвищенню рівня фізичного розвитку дітей. У ДНЗ було проведено обстеження дітей згідно з положенням про тести та нормативи з фізичного розвитку дітей. Тестування проводилось в вигляді змагань на спортивному майданчику ДНЗ.

В 2018-2019 навчальному році було проведено обстеження дітей від трьох до шести років з метою визначення їхнього рухового розвитку.

Було обстежено 171 дитина, а саме:

 •  43 молодшого дошкільного віку
 •  74 середнього дошкільного віку
 • 54 старшого дошкільного віку

Дітям було запропоновано виконати такі вправи:

 •  стрибки у довжину з місця
 •  біг 20 м (30м)
 •  біг 10 м
 • кидання мішечків з піском (100, 200г)

Одержані дані наведено в таблицях і діаграмах.

                                   Таблиця № 1

Результати обстеження

рівня рухового розвитку дітей

молодшого дошкільного віку (%) гр. № 7, № 12

 

Місяці обстеження

Стрибки у довжину з місця

Кидання мішечків з піском

Біг 10 метрів

Гр. 7

Гр. 12

Гр. 7

Гр. 12

Гр. 7

Гр. 12

Вересень

46

48

58

58

46

46

Травень

64

60

66

66

62

58

 

Діаграма№1

Гр. №7; №12               

Порівнюючи результати обстеження молодших груп можна побачити, що рівень рухового розвитку, фізичних можливостей, якостей та здібностей збільшився у порівняні з минулим роком.

 

                            Таблиця № 2

Результати обстеження

рівня рухового розвитку дітей

середнього дошкільного віку (%) гр. № 3, № 5

Місяці обстеження

Стрибки у довжину з місця

Кидання мішечків з піском

Біг 10 метрів

Біг 20 метрів

Гр. 3

Гр. 5

Гр. 3

Гр. 5

Гр. 3

Гр. 5

Гр. 3

Гр. 5

Вересень

60

74

62

70

58

76

60

70

Травень

74

84

78

76

82

98

68

76

 

Результати обстеження

рівня рухового розвитку дітей

середнього дошкільного віку (%) гр. № 9, № 11

Місяці обстеження

Стрибки у довжину з місця

Кидання мішечків з піском

Біг 10 метрів

Біг 20 метрів

Гр. 9

Гр. 11

Гр. 9

Гр. 11

Гр. 9

Гр. 11

Гр. 9

Гр. 11

Вересень

58

62

64

60

52

56

50

62

Травень

70

70

76

72

70

60

60

64

 

Діаграма №2

Гр №3; №5; №9; №11

 

Порівнюючи результати обстеження середніх груп можна побачити, що рівень рухового розвитку, фізичних можливостей, якостей та здібностей збільшився у порівняні з минулим роком.

Таблиця № 3

Результати обстеження

рівня рухового розвитку дітей

старшого дошкільного віку (%) гр. № 8, № 10

Місяці обстеження

Стрибки у довжину з місця

Кидання мішечків з піском

Біг 10 метрів

Біг 20 метрів

Гр. 8

Гр. 10

Гр. 8

Гр. 10

Гр. 8

Гр. 10

Гр. 8

Гр. 10

Вересень

72

72

64

54

60

68

64

60

Травень

82

80

80

70

90

80

72

74

 

Діаграма № 3

Гр. №8; №10

 

 

Порівнюючи результати обстеження старших груп можна побачити, що рівень рухового розвитку, фізичних можливостей, якостей та здібностей збільшився у порівняні з минулим роком.

Як видно з таблиць та діаграм, із запропонованих вправ  діти показали різні результати. Так групи молодшого віку додали в середньому у фізичному розвитку на 7,6% в порівнянні з минулим роком, враховуючи те що фізичне навантаження вони стали отримувати більше (відносно їх віку) тільки в цьому році. Групи середнього віку показали різні результати, так у групі №3 кращі показники були у бігу 10,20 м., та кидок торбинки з місця, у середньому загалі вони додали 9%. Група№5 кращі результати показала у бігу на 10 м, та стрибку в довжину з місця, у середньому загалі вони додали 8,5%. Група№9 кращі результати показала в усіх видах, та у середньому загалі вони додали 16,5%. Група№11 кращі результати показала у кидку торбинки з місця, та стрибку в довжину з місця, у середньому загалі вони додали 7,5%. Групи старшого віку показали гарні результати майже в у сих видах. Так група №8 додала 14 %, а група № 10 додала 15 %. Діти старшого дошкільного віку мають розвинуті (на їх вік) фізичні можливості, властивості організму, психічні  та фізичні якості. Вони мають добру підготовку з фізичного виховання до школи.

                                                                                   

Оцінка рівня фізичної підготовки

Порівнюючи діаграму «Оцінка рівня фізичної підготовки» можна сказати, що у навчальному році фізкультурно-оздоровчій роботі було відведено значну частину організаційної роботи.  Режимні моменти: ранкова зарядка,  зарядка після денного сну, загартовуючи процедури, фізкультурні заняття, заняття на свіжому повітрі. Фізкультурно-масові заходи: фізкультурні свята та розваги, дні і тижні здоров’я, тижні безпеки де діти приймали активну участь. Постійно приділялась увага збільшенню рухової активності дітей впродовж дня за рахунок рухливих та спортивних ігор.

Дані показники свідчать, що протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив ДНЗ №67 працював над створенням умов щодо збереження, укріплення фізичного, психічного здоров’я дітей.

У результаті створення сприятливих умов для фізичного розвитку дітей та проведеної фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі спостерігається покращення оцінки рівня фізичної підготовки.

Простежується стабільне зростання якості фізкультурно-оздоровчої роботі за рахунок проведення сюжетних та ігрових фізкультурних занять з використанням оздоровчих методик. Виконання системи профілактично - оздоровчих заходів в дошкільному закладі спостерігається стабільне покращення показників рівня фізичного розвитку дітей, зменшення захворюваності, підвищення відвідуваності.